Search
  • sereleticia

Politieraad : Schriftelijke vraag over inbeslagname na ernstige verkeersovertreding

Schriftelijke vraag ivm inbeslagname:

"Geachte heer Gendarme,

Graag wens ik expliciet te weten, waarom in beslag nemen van wagens na een ernstige overtreding, niet mogelijk zou zijn in Schaarbeek? Ik zie geregeld artikels verschijnen over dit onderwerp:

https://www.knack.be/nieuws/belgie/neem-de-auto-van-gevaarlijke-chauffeurs-in-beslag/article-opinion-1447973.html?fbclid=IwAR0JmOWjyMSJxA0LYx6vdHSybZzNGHeB-XxuXMpM_DlvbiUBSZ4bNTo7chY

https://www.demorgen.be/nieuws/antwerpen-gaat-auto-s-roekeloze-chauffeurs-zelf-in-beslag-nemen~bdea84d1/?fbclid=IwAR0FteCblecQnWT_a7KVaEqAMi4IdrFb7BiyzwjAAVZYASceJzbl19LoJa4

  • Is er een manier om (eventueel tijdelijk) wagens in beslag te nemen na een ongeval aan extreem hoge snelheid/crimineel rijgedrag/...?

  • Wie beslist hierover de Politiezone ? De Burgemeester? Het College? ... ?

  • Hoe kan dit gerealiseerd worden voor Schaarbeek of bij uitbereiding de hele zone?

  • Wat zijn de voorwaarden voor inbeslagname? Hoe lang duurt de inbeslagname?"


Schriftelijk antwoord van de secretaris van de Politieraad:

"Geachte mevrouw,

Artikel 30 van de Wet op het Politieambt bepaalt dat:

§ 1. De leden van het operationeel kader mogen, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, de voorwerpen of dieren die een gevaar betekenen voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen of de veiligheid van goederen aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de houder onttrekken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid of de openbare rust vereist is. Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. § 2. De voorwerpen die zijn in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel, worden gedurende maximaal zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, bezitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen. Tot die vernietiging wordt besloten door de bevoegde overheid van bestuurlijke politie. § 3. De Koning kan de nadere regels bepalen voor het bewaren, teruggeven of vernietigen van de in beslag genomen voorwerpen.

Het gebruik van dit artikel in het kader van de verkeersveiligheid is niet duidelijk voorzien door de wetgever. Evenwel lijkt het ons interessant te zijn om dit artikel te integreren en te gebruiken in het kader van het verkeersveiligheidsactieplan van de zone. Aangezien het gaat om de interpretatie van een wetsartikel en dat het gevolgen kan hebben voor de gerechtelijke procedure, stellen we voor om de vraag omtrent de toepassing in het kader van de verkeersveiligheid, te stellen aan de procureur des Konings. Op basis van zijn antwoord zullen we een ondubbelzinnig gebruik van dit artikel kunnen definiëren en duidelijke procedures kunnen bepalen voor het personeel op het terrein. Dit om desgevallend te vermijden dat een verkeerd gebruik ervan aanleiding geeft tot procedurefouten ten voordele van de gevaarlijke bestuurders. De zone heeft deze vraag al overgemaakt aan de procureur des Konings. Wij zullen u op de hoogte houden over zijn antwoord. 

Wij danken u voor het aanhalen van deze vraag die bijdraagt tot de ontwikkeling van onze aanpak in het kader van de verkeersveiligheid.

Hoogachtend,

Voor de politiezone,

Yvan GENDARME

Zonesecretaris"

153 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer