Search
 • sereleticia

Prioriteiten voor Ecolo-Groen in Brussel #vk19


Onze visie voor BrusselGroen en Ecolo presenteren een gemeenschappelijke visie voor Brussel. Samen gaan we voor een gezonder, groener, inclusiever en democratischer gewest. Met schone lucht, veilig verkeer, meer (tweetalige) scholen en crèches, betaalbare woningen en efficiënte instellingen. Brussel moet de hoofdstad van sociale en ecologische rechtvaardigheid worden; met iedereen, en voor iedereen.

STAD IN BEWEGING


 • Beter en sneller openbaar vervoer: we voorzien 7 snelle lijnen in eigen bedding (tram of andere) en werken het GEN-netwerk af om Brussel met de rand te ontsluiten. Ook binnen het gewest versterken we het treinaanbod, waarbij bestaande stations optimaal worden gebruikt voor meer en betere verbindingen

 • Toegankelijk openbaar vervoer: we willen een inclusief tariefbeleid van de MIVB met uitgebreide sociale tarieven. We maken alle mogelijkheden van verplaatsing in Brussel (openbaar vervoer, deelauto’s, deelsteps, deelfietsen, ...) toegankelijk met één ticket of abonnement, een Pass MultiMobil

 • Meer fietsinfrastructuur: we leggen een gewestelijk fietsnetwerk aan met fietsstraten en afgescheiden fietspaden. Fietsostrades worden beschikbaar voor veilige en snelle verplaatsing van en naar Brussel

 • Verlaging van de maximumsnelheid: we zorgen voor meer verkeersveiligheid met een algemene zone 30, met uitzondering van de grote assen. Er komen ook meer autovrije straten en schoolstraten. We pakken zwarte verkeerspunten aan en gaan voor strengere handhaving en aanpak van wegpiraterij


GROENE STAD


 • Gezonde lucht: we handhaven de gezondheidsnormen die zijn vastgelegd door de Wereld Gezondheidsorganisatie in plaats van de veel minder strenge Europese normen

 • Duurzame gebouwen: we moedigen isolatie en vergroening van woningen en openbare gebouwen sterk aan met een stevige publieke investering. We maken premies toegankelijker en vereenvoudigen de normen en stedenbouwkundige procedures

 • Openbare ruimte: we zorgen dat openbare ruimte kwalitatief wordt ingevuld. Ze moet toegankelijk zijn voor jong en oud, met voldoende ruimte voor ontmoetingen en veel groen

 • Brussel klimaatneutraal: de stad moet klimaatneutraal zijn tegen 2050, wat we vastleggen in een breed plan met bindende doelstellingen. Bij elk stedenbouwkundig project houden we maximaal rekening met de ontwikkeling van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke ecosystemen

 • Minder afval: we willen naar een afvalvrije stad. Sluikstorten wordt streng aangepakt


STAD OP KINDERMAAT


 • Voor elk kind een plek: we bouwen nieuwe scholen en crèches, met speciale inzet op tweetalige projecten

 • Groene speelruimtes: we willen dat elk kind toegang heeft tot een groene (speel)ruimte op maximaal 500 meter van huis

 • Refterrevolutie: alle Brusselse scholen moeten gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden. Deze maaltijden zijn zoveel mogelijk biologisch en lokaal geproduceerd

STAD VOOR IEDEREEN


 • Waardig inkomen: we trekken de (vervangings)inkomens op tot boven de armoedegrens

 • Weg met discriminatie: we bestrijden discriminatie met positieve actie en voeren praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt verder op. We gaan voor een stevige aanpak van gendergerelateerd geweld en versterken de gelijke kansen tussen man en vrouw

 • Toegankelijke zorg: we gaan voor een toegankelijke en betaalbare (gezondheids)zorg voor alle Brusselaars. Brusselaars moeten terecht kunnen in meer wijkgezondheidscentra en centra geestelijke gezondheidszorg. Bij de dokter wordt er enkel nog remgeld betaald

 • Betaalbaar wonen: we zetten in op referentiehuurprijzen, die via een commissie van eigenaars en huurders afdwingbaar gemaakt kunnen worden. Huisjesmelkerij pakken we streng aan. We maken meer private en publieke middelen beschikbaar om nieuwe sociale woningen te creëren (door innovatie, via stedenbouwkundige lasten, via projecten op privéterreinen of door aankoop van bestaande gebouwen,...)

 • Strijd tegen dak- en thuisloosheid: we stellen een concreet actieplan op waarbij de toegang tot huisvesting en huisvestingsgerichte hulpverlening centraal staan (zoals Housing First). We zetten bovendien in op preventie van verlies van huisvesting (bijvoorbeeld met een specifiek fonds)


STAD IN TRANSITIE


 • Duurzame investeringen: we lanceren BXL Invest – een duurzaam en participatief investeringsplan in sleutelsectoren van de economie (hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit, digitalisering, deeleconomie, …) om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst

 • Made in Brussels: we versterken de stedelijke maakindustrie met specifieke financiële steun, een label « Made in Brussels », de oprichting van een netwerk van fablabs, Repair Cafés en geefplaatsen. We versterken de steun voor creativiteit en innovatie en maken werk van administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen

 • Circulaire economie: we maken de Brusselse economie zoveel mogelijk circulair, zowel aan aanbod- als aan vraagzijde. We laten ondernemingen samenwerken om afvalstromen efficiënt te benutten en materiaalkringlopen te sluiten. Met audits en ecologiepremies zetten we KMO's aan om te investeren in energie- en grondstoffenefficiëntie en circulaire productieprocessen, onder meer in de haven en in de bouwsector

 • Winwinlening: via een Brusselse winwinlening zorgen we dat Brusselaars kunnen investeren in de projecten van jonge ondernemers

 • Bloeiende handel: we zorgen voor een gezonde en gevarieerde handel in alle Brusselse wijken. Daarbij moedigen we het gebruik van leegstaande panden aan en we versterken de steun voor lokale handelaars en ondernemers

 • Werk voor iedereen: we gaan voor een doorgedreven aanpak van werkloosheid in Brussel. We gaan partnerschappen aan tussen publieke instellingen (Actiris en VDAB), (sociale) ondernemingen en burgers om banen te creëren in duurzame en lokale sectoren. Daarbij vertrekken we altijd van de skills van de werkzoekenden


DEMOCRATISCHE STAD


 • Regionalisatie van bevoegdheden: we regionaliseren de bevoegdheden van de gemeenten die overlappen met die van het gewest, zoals openbare werken, mobiliteit en fiscaliteit. Hiermee maken we een einde aan de concurrentie tussen gemeenten en zorgen we voor een gelijke behandeling van alle Brusselaars.

 • Decumul: we voeren de decumul in: schepenen en burgemeesters kunnen naast hun ambt niet ook nog in het parlement zetelen

 • Burgerparticipatie: we richten gemengde commissies van burgers en verkozen politici op. Met participatieve budgetten op wijkniveau geven we burgerinitiatieven slagkracht

 • Stemrecht: we breiden het stemrecht uit naar alle Brusselaars

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer