Search
  • sereleticia

Vragen - interpellaties Politieraad 13 mei

Updated: May 14, 2019

Ingediende vragen en interpellaties:


Interpellatie over geweld tav vrouwen:

Uit vorige politieraad bleek dat cijfers voor aanranding zouden gestegen zijn. 

Zijn hiervoor maatregelen getroffen. Om welke type geweld gaat het? Hoe wordt dit gedetecteerd/omgezet in cijfers ? (cfr. Huishoudelijk/seksueel geweld) Krijgen politieambtenaren voldoende vorming om klachten ten aanzien van geweld op vrouwen goed op te volgen? Zijn hiervoor steekproeven? Hoe worden vrouwen die slachtoffer zijn van (huishoudelijk) geweld opgevangen? Hoeveel bekeuringen zijn er afgelopen jaar geweest voor verbaal gendergerelateerd geweld? (cf. Catcalling, homohaat,...)


Antwoord:

Momenteel loopt er een project in de commissariaten – in samenwerking met de Directie Nabijheidspolitie en de diensten Politionele Slachtofferbejegening – om de aandacht van de politiemensen te blijven vestigen op een betere opvang van de slachtoffers en de modaliteiten voor tussenkomst in geval van intrafamiliaal geweld (rechten van de slachtoffers, concrete gevallen van tussenkomst en antwoord op hun vragen). In verband met de opleiding van de politiemensen: ruim 430 personeelsleden (hetzij voornamelijk het interventie- en tweedelijnspersoneel) hebben de verscheidene modules gevolgd in verband met intrafamiliaal geweld (sociale, gerechtelijke en burgerlijke aspecten), met inbegrip van het gedeelte over belaging.

In verband met de cijfers stelt de politiezone een verhoging vast voor de twee fenomenen:

Bron: ISLP                                                                                                                            

Jaar 2017 > Jaar 2018 Slagen en verwondingen in het kader van intrafamiliaal geweld ten aanzien van vrouwen van 380 naar 425. Verkrachting van 35 naar 50. (toename zou zijn door betere registratie)                                                                                                                     

De andere soorten feiten (de kwalificatie ‘geweld’ of ‘homofobie’ kan immers verschillende vormen aannemen) moeten het voorwerp uitmaken van een uitvoerige bijkomende analyse om u exacte cijfers te kunnen meedelen.


Interpellatie over sirenes van ambulanciers: 

Om levenskwaliteit in de stad te garanderen is een goede nachtrust belangrijk. 

Deze wordt echter soms verstoord door de sirenes van ambulances, dit op elk uur van de nacht. Is hier een policy rond? Max. aantal decibels ? Bepaalde uren wanneer het wel en niet mag?  Wordt dit gecontroleerd? Kan de zone beslissingen nemen over het nachtelijk gebruik van sirenes op haar grondgebied? 


> Antwoord: op politieraad 13/5 - 18u gemeentehuis Schaarbeek (openbaar)


De politiezone kan niet antwoorden op deze vraag, die onder de bevoegdheid valt van de DBDMH/SIAMU. De regels inzake ‘code 3’ (sirene en blauw zwaailicht) worden strikt toegepast door de ZDP en geen enkele klacht wordt opgetekend in dit verband.

Voor het overige maken de speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de voertuigen van de Openbare Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming het voorwerp uit van een ministeriële omzendbrief van 9 juli 2013, die het geluidsniveau namelijk beperkt tot maximum 95 dB(A) ’s nachts (en minimum 110 dB(A) overdag).


Schriftelijke vraag ivm inbeslagname:

Graag wens ik expliciet te weten, waarom in beslag nemen van wagens na een ernstige overtreding, niet mogelijk zou zijn in Schaarbeek? Ik zie geregeld artikels verschijnen over dit onderwerp:

https://www.knack.be/nieuws/belgie/neem-de-auto-van-gevaarlijke-chauffeurs-in-beslag/article-opinion-1447973.html?fbclid=IwAR0JmOWjyMSJxA0LYx6vdHSybZzNGHeB-XxuXMpM_DlvbiUBSZ4bNTo7chY

https://www.demorgen.be/nieuws/antwerpen-gaat-auto-s-roekeloze-chauffeurs-zelf-in-beslag-nemen~bdea84d1/?fbclid=IwAR0FteCblecQnWT_a7KVaEqAMi4IdrFb7BiyzwjAAVZYASceJzbl19LoJa4

Is er een manier om (eventueel tijdelijk) wagens in beslag te nemen na een ongeval aan extreem hoge snelheid/crimineel rijgedrag/...?Wie beslist hierover de Politiezone ? De Burgemeester? Het College? ... ?Hoe kan dit gerealiseerd worden voor Schaarbeek of bij uitbereiding de hele zone?Wat zijn de voorwaarden voor inbeslagname?Hoe lang duurt de inbeslagname? 


Schriftelijk antwoord van de secretaris van de Politieraad:

"Geachte mevrouw,

Artikel 30 van de Wet op het Politieambt bepaalt dat:

§ 1. De leden van het operationeel kader mogen, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, de voorwerpen of dieren die een gevaar betekenen voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen of de veiligheid van goederen aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de houder onttrekken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid of de openbare rust vereist is. Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. § 2. De voorwerpen die zijn in beslag genomen bij wijze van bestuurlijke maatregel, worden gedurende maximaal zes maanden ter beschikking gehouden van de houder, bezitter of eigenaar tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen. Tot die vernietiging wordt besloten door de bevoegde overheid van bestuurlijke politie. § 3. De Koning kan de nadere regels bepalen voor het bewaren, teruggeven of vernietigen van de in beslag genomen voorwerpen.

Het gebruik van dit artikel in het kader van de verkeersveiligheid is niet duidelijk voorzien door de wetgever. Evenwel lijkt het ons interessant te zijn om dit artikel te integreren en te gebruiken in het kader van het verkeersveiligheidsactieplan van de zone. Aangezien het gaat om de interpretatie van een wetsartikel en dat het gevolgen kan hebben voor de gerechtelijke procedure, stellen we voor om de vraag omtrent de toepassing in het kader van de verkeersveiligheid, te stellen aan de procureur des Konings. Op basis van zijn antwoord zullen we een ondubbelzinnig gebruik van dit artikel kunnen definiëren en duidelijke procedures kunnen bepalen voor het personeel op het terrein. Dit om desgevallend te vermijden dat een verkeerd gebruik ervan aanleiding geeft tot procedurefouten ten voordele van de gevaarlijke bestuurders. De zone heeft deze vraag al overgemaakt aan de procureur des Konings. Wij zullen u op de hoogte houden over zijn antwoord. 

Wij danken u voor het aanhalen van deze vraag die bijdraagt tot de ontwikkeling van onze aanpak in het kader van de verkeersveiligheid.

Hoogachtend,

Voor de politiezone,

Yvan GENDARME

Zonesecretaris"6 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer